Artikels 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek stellen: “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden” en “Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.”

Heeft u dus schade geleden ingevolge de fout van een derde waarbij deze fout kan bestaan uit zowel een overtreding van een wettelijke norm als uit een inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm? Dan kan u mits te voldoen aan de noodzakelijke bewijsvoorwaarden de geleden schade verhalen op de aansprakelijke derde of diens verantwoordelijke.

Neem contact op voor meer info of een afspraak.